Wydanie nr 2 z dnia 13.01.2023 r.

Gdzie jeszcze nie ma zielonej pracowni?

Zielonymi pracowniami – klasami tworzonymi dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – cieszy się coraz więcej szkół w regionie. W wielu placówkach wciąż jednak ich nie ma. Jest kolejna szansa, by to zmienić.

Katowicki fundusz ogłosił dziewiątą edycję konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2023” i „Zielona Pracownia 2023”. W pierwszym z nich zgłoszenia są przyjmowane do 3 lutego, a w drugim w terminie od 6 marca do 12 kwietnia.
Konkurs „Zielona Pracownia Projekt 2023” skierowany jest do szkół podstawowych, klas IV-VIII, oraz średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań orz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12 tys. zł.

Z kolei konkurs „Zielona Pracownia 2023” kierowany jest w stronę organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia Projekt 2023”. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach średnich. Dotacja jest udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych katowickiego funduszu do wysokości 80. proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem jednak, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł. (kredo)

Foto: Otwarcie Zielonej Pracowni „Życie nicią malowane” w Szkole Podstawowej nr 1 im. S. Wyspiańskiego w Koniakowie.

 

Przestrzeń ma cieszyć i integrować

Kreatywność i pomysłowość w sposobie zagospodarowania terenu oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie projektu i jego realizację będą promowane w najnowszym konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Mowa o konkursie „Zielona Przestrzeń”, którego celem jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, swoistego zielonego azylu – przestrzeni dostosowanej do potrzeb społecznych, umożliwiającej korzystanie z przyrodniczych walorów, a przez to zwiększającej zaangażowanie w życie społeczne mieszkańców.
Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego lub do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów. A zdobyć można dofinansowanie w formie dotacji, do wysokości 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, ale z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 250 tys. zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono natomiast na 31 października 2024 roku.

Na co konkretnie można pozyskać pieniądze? Na przykład na zakup sadzonek drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, założenie trawników i łąk kwietnych, założenie ogrodów wertykalnych, czyli zielonych ścian, a także na zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie i na krzewach. Mogą to być też zabiegi zabezpieczające drzewostan, obejmujące m.in. zakładanie wiązań czy podpór. Dofinansowany może być ponadto zakup i montaż stołów, ław, altan, zadaszeń, ławek parkowych itp., a także stojaków na rowery czy koszy na śmieci. Dobrym pomysłem może być też wykonanie tężni solankowych, tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, domków dla owadów, uli dydaktycznych, budek lęgowych czy poidełek dla ptaków.
Dofinansowanie mogą zyskać również systemy nawadniania, wykorzystujące zbiorniki na wodę deszczową, a także oświetlenia, w tym lampy energooszczędne, słupy. Pod uwagę warto wziąć też budowę lub modernizację istniejących ścieżek czy alejek. (kredo)