Wydanie nr 40 z dnia 7.10.2022 r.

Olza była inspiracją

„U źródeł Olzy” – taką nazwę przyjęła kolejna „Zielona pracownia” w Trójwsi Beskidzkiej. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udało się ją stworzyć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej.

Uroczystość otwarcia nowej przestrzeni zgromadziła lokalne władze samorządowe, z Łucją Michałek-Chudecką na czele, a także przedstawicieli duchowieństwa, szkolnictwa i samorządu województwa śląskiego. Do Istebnej przyjechał m.in. Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, Jacek Szczotka, śląski wicekurator oświaty, Adam Lewandowski, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nowo otwarta pracownia przyrodniczo-geograficzna umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy o świecie poprzez możliwość obserwacji, badań i pomiarów oraz odkrywanie świata za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nawiązuje do rzeki Olzy, która jest przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem regionu.
– Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach szkoła może poszczycić się posiadaniem nowej sali przyrodniczo- geograficznej, która zaprasza do zdobywania i poszerzania wiedzy w tych dziedzinach nauki. Pracownia przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały między innymi stanowiska mikroskopowe oraz pomoce naukowe. Uczniowie będą mogli również korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów. Wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii, ochrony przyrody, a także pokazywać wartości przyrodnicze najbliższego im otoczenia – podkreśla Łucja Michałek-Chudecka.

Nadrzędnym celem, jaki przyświecał twórcom projektu pracowni i realizatorom ekologicznego przedsięwzięcia, jest rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko, którego człowiek stanowi ważne ogniwo. Nowa sala i jej wyposażenie pozwolą na stworzenie przestrzeni łączącej funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnymi rozwiązaniami nowoczesnej edukacji. – Mam nadzieję, że dla uczniów będzie to miejsce inspirujące do działań na rzecz ochrony środowiska i budujące świadomość ekologiczną, a także służące w Istebnej przez lata, a nauczycielom ułatwi pracę z młodymi ludźmi. W tak doposażonej sali nauka będzie z pewnością ogromną przyjemnością – dodaje Łucja Michałek.

Klasę udało się stworzyć w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 40 tys. zł oraz konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2022” w kwocie 10 tys. zł (kredo)


Wsparcie dla gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zachęca gminy do utworzenia punktów konsultacyjno-finansowych programu „Czyste Powietrze”. Termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach przedłużono do końca roku.

Przypomnijmy, że zwiększona została kwota za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł. Pozytywne zmiany dotyczą również zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Są to m.in. uproszczenia sposobu rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można dostarczać, znajdują się na stronie internetowej katowickiego funduszu.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83 proc. samorządów w Polsce. Władze katowickiego funduszu przekonują, że udział gminy w programie „Czyste Powietrze” przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne jej gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie budynki to gwarancja zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię nawet do 70 proc. stanu zastanego, to korzyść nie tylko środowiskowa, ale i wymierny zysk dla budżetów domowych.

– Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie przyniesie nie tylko wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, ale również, poprawę jakości powietrza, poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców. Zapraszamy wszystkie gminy, którym leży na sercu dobrostan swoich mieszkańców – zachęca Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (kredo)