Wydanie nr 9 z dnia 4.03.2022 r.

Szkoły zyskały czas na walkę o dotację

Chcą, by było zielono

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydłuża termin składania wniosków w konkursie „Zielona Pracownia 2022”. Szkoły i organy je prowadzące zyskały czas, by powalczyć o pieniądze na stworzenie nowoczesnych pracowni.

Zmiany w regulaminach sztandarowych konkursów organizowanych przez katowicki fundusz zostały wprowadzone ze względu na sytuację epidemiczną. Pierwsza z nich dotyczy terminu rozstrzygnięcia konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2022”, który został wydłużony do 14 marca. Dla wnioskodawców nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż na zgłoszenia jest już za późno – były one przyjmowane do 31 stycznia. Fundusz potrzebuje teraz czasu, by je przeanalizować i ocenić.

Druga modyfikacja dotyczy wspomnianego na wstępie konkursu „Zielona Pracownia 2022”. W tym przypadku wnioski można składać od 1 marca, a termin został wydłużony do 15 kwietnia do 15.30. Przypomnijmy, że konkurs jest skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest dofinansowanie w formacji dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana w zależności od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, ale z zastrzeżeniem, że maksymalnie może to być 40 tys. zł.

W powiecie cieszyńskim z powodzeniem funkcjonuje około 10 „zielonych pracowni”, powstałych dzięki finansowemu wsparciu funduszu w Katowicach. W ubiegłym roku dwie uruchomiono w gminie Istebna (na zdjęciu otwarcie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie) i jedną w gminie Skoczów. (kredo)


„50 kW na start” – czas start!

Panele dla przedsiębiorców

Dofinansowania do fotowoltaiki zachęcają do korzystania z tego źródła energii. Po dotacje sięgają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorcy. Dla tych drugich przygotowany został program „50 kW na start”. W jego ramach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków.

Program „50 kW na start” wspiera przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego. W bieżącej edycji nastąpiła zmiana beneficjentów, czyli grona osób, do których skierowana jest propozycja. W tym roku o dotacje mogą postarać się wszyscy przedsiębiorcy, zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z zamieszczoną tam definicją, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Dofinansowanie może objąć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Jest ono udzielane w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinansowania, oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym oraz w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie instytucji w Katowicach.

Pierwszy nabór ruszył 15 lutego i potrwa do końca marca. Drugi rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30. dnia tego miesiąca, a trzeci odbędzie się w maju – od 1 do 31. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w programie. A kwota ta wynosi 1 mln zł w formie dotacji i 9 mln zł w formie pożyczki. Możliwe jest, że pula zostanie zwiększona.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zalecane jest nadanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do katowickiego funduszu. (kredo)