Regulamin konkursu świątecznego (na Facebooku)

Regulamin konkursu świątecznego
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na platformie Facebook.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania konkursu: od 17 grudnia 2021 roku (9.00) do 24 grudnia 2021 roku (20.00).
5. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu Facebook.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 17-24.12.2021 r. umieści określone w § 3 pkt. 1 zdjęcie pod konkursowym postem na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie fotografii przedstawiającej choinkę; mile widzianym przez jury elementem zdjęcia będzie papierowe wydanie świątecznego numeru „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.
2. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.
3. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych zdjęć wyłoni 6 najlepszych.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 grudnia o 15.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:
a. za zajęcie I miejsca: podwójny voucher na całodzienne wejście do strefy basenowej w Termach Szaflary.
b. za zajęcie II miejsca: podwójny voucher na całodzienne wejście do strefy basenowej w Termach Szaflary.
c. za zajęcie miejsc od III do VI – najnowsza publikacja pt. „Cieszyńskie ciasteczka” wraz z zestawem książek i gadżetów redakcyjnych.
2. Nagrody są do odebrania w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” przy ul. Chrobrego 21 w Cieszynie, w terminie do miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.